wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Warunki najmu nośników

Warunki najmu nośników

Ogólne warunki najmu nośników reklamowych oraz świadczenia usług dodatkowych

§.1. Postanowienia wstępne.

1. Niniejsze ogólne warunki regulują zasady najmu nośników reklamowych oraz świadczenia usług dodatkowych przez PHU Bogler. 2. Najem nośników reklamowych następuje każdorazowo na podstawie umowy najmu określającej czas trwania umowy, lokalizację oraz cenę jednostkową najmu. 3. Usługi dodatkowe w rozumieniu niniejszych OW oznaczają wydruk, wyklejenie i nadzór wyklejonego na nośniku materiału reklamowego. Usługi dodatkowe mogą być świadczone łącznie z najmem nośników reklamowych jak i osobno. Szczegółowy zakres usług dodatkowych każdorazowo będzie wskazywany w umowie zlecenia. 4. Faktury VAT za najem nośników reklamowych będą wystawiane w każdym pierwszym dniu roboczym miesiąca. Faktury VAT za wykonane przez PHU Bogler usługi dodatkowe będą wystawiane w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi na rzecz Klienta. Faktury VAT płatne będą w terminie do 14/30 dni od daty wystawienia przelewem na rachunek bankowy PHU Bogler. 5. Za opóźnienie w rozliczeniach będą naliczane odsetki ustawowe. 6. Koszty upomnień, wezwań do zapłaty ponosił będzie Klient w zryczałtowanej wysokości 10 zł. za jedno upomnienie/wezwanie do zapłaty.


§.2. Zasady najmu nośników reklamowych oraz świadczenia usług dodatkowych.

1. PHU Bogler zobowiązuje się do wydruku oraz wyklejenia nośników reklamowych objętych zleceniem i/lub umową najmu przekazanymi przez Klienta materiałami reklamowymi (plik zawierający projekt plakatu zapisanego w formacie tiff, pdf, plakat, winyl, folia, itp.). Wydruk i wyklejanie może odbywać się w cyklach nie krótszych niż dwutygodniowe. Szczegółowe warunki techniczne nośników reklamowych oraz wymiary plakatów opisane będą w umowie: a) przy kampanii rozpoczynającej się od pierwszego dnia miesiąca, nośniki reklamowe wyklejane są w pierwszym lub drugim dniu roboczym tego miesiąca, b) termin wyklejenia może ulec opóźnieniu, z powodu trudnych warunków atmosferycznych - silne wiatry, silny deszcz, śnieżyce, temperatura poniżej -5stC.
2. W przypadku ograniczenia umowy o świadczenie usług dodatkowych do wyklejenia nośników reklamowych Klient zobowiązany jest do dostarczenia plakatów w miejsce wskazane przez PHU Bogler w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kampanii reklamowej lub zmiany ekspozycji kampanii reklamowej w ilości nie mniejszej niż 120% wielkości ekspozycji. Za dzień przyjęcia plakatów do magazynu PHU Bogler uznaje się dzień, w którym nastąpiła ich dostawa nie później niż do godziny 10.00. Plakaty dostarczone po tej godzinie będą traktowane jako dostarczone w następnym dniu roboczym. Dostarczone plakaty powinny być poskładane, nie przyjmujemy plakatów w rulonie.
3. Za jakość powierzonych PHU Bogler materiałów (plakatów, winyli, folii itp.) odpowiada wyłącznie Klient.
4. Klient zobowiązany jest do poinformowania PHU Bogler o rozpoczęciu zmiany ekspozycji kampanii reklamowej na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
5. PHU Bogler zobowiązuje się do sporządzenia raportu z wyklejenia wraz z dokumentacją zdjęciową i na życzenie Klienta przekazania ich pod wskazany adres e-mail w terminie 7 dni od zakończenia wyklejania.
6. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych od PHU Bogler jak np. złe warunki atmosferyczne, tj. mróz (poniżej -5 stopni C), silny wiatr, opady deszczu, śniegu – termin wyklejania plakatów ulega przedłużeniu o czas trwania przyczyny, przy czym o zaistnieniu takiego faktu PHU Bogler bezzwłocznie poinformuje Klienta na piśmie lub e-mailem. PHU Bogler przystąpi niezwłocznie do wyklejania plakatów zaraz po ustąpieniu przyczyny.

7. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji ekspozycji materiału reklamowego Klienta, PHU Bogler zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Klienta o zaistniałej sytuacji i wskazania w miarę możliwości lokalizacji zastępczej. W przypadku braku akceptacji lokalizacji zastępczej/-ych przez Klienta lub braku wolnych lokalizacji zastępczych strony wolne są w tym zakresie od wzajemnych zobowiązań, i w związku z tym wynagrodzenie należne PHU Bogler ulega odpowiedniemu pomniejszeniu, a umowa najmu tego nośnika reklamowego wygasa z chwilą powiadomienia o konieczności zmiany lokalizacji ekspozycji materiału reklamowego.
8. W trakcie trwania ekspozycji PHU Bogler w ramach nadzoru zobowiązuje się do utrzymania tablic w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz usuwania ewentualnych usterek plakatów powstałych z winy PHU Bogler w terminie 3 dni roboczych po powiadomieniu PHU Bogler przez Klienta lub zauważenia przez pracowników PHU Bogler. 9. Po wykonaniu umowy Klient wyraża zgodę na wykorzystanie w celach marketingowych przez PHU Bogler dokumentacji zdjęciowej z realizacji umowy, w tym zawierającej również nazwę firmy i logo Klienta, jak również umieszczenia firmy i logo Klienta na stronie internetowej PHU Bogler. Przez cele marketingowe na potrzeby niniejszych OWH rozumie się działania obrazujące profesjonalizm, rzetelność PHU Bogler oraz liczbę kontrahentów, którzy zlecali realizację usług PHU Bogler. Klient może w każdym czasie na piśmie cofnąć zgodę na wykorzystanie w/w materiałów przez PHU Bogler.


§.3 .Wyłączenia odpowiedzialności PHU Bogler.

1. PHU Bogler nie ponosi odpowiedzialności:
a)za treść materiałów dostarczonych przez Klienta, a w szczególności za ich zgodność z przepisami powszechnie obowiązującymi,
b) za naruszenie w związku z treścią lub ekspozycją materiałów reklamowych jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym objętych ochroną prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie dóbr osobistych. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wszelką odpowiedzialność w takim przypadku ponosić będzie Klient we własnym zakresie, jako podmiot jedynie odpowiedzialny za treść umieszczonej reklamy.
2. PHU Bogler nie ponosi odpowiedzialności za występowanie przyczyn obiektywnie niezależnych mogących wpłynąć na termin i jakość ekspozycji plakatów takich jak:
a) decyzje organów administracji publicznej,
b) decyzje właścicieli nieruchomości, na których posadowione są nośniki reklamowe objęte umową najmu,
c) przewidziane przepisami BHP warunki atmosferyczne uniemożliwiające pracę,
d) klęski żywiołowe i inne zdarzenia wywołane przez siły wyższe.
3. PHU Bogler nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek aktów wandalizmu polegających w szczególności na niszczeniu, uszkadzaniu, zrywaniu plakatów oraz umieszczania na plakatach graffiti itp.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu